(17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-Triene-3,17-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H28O2
IUPAC Name (8r,9s,13s,14s,17s)-17-ethyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Mass 300.435 g·mol−1
Heat of Formation -468.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.22 ± 1.08 D
Volume 384.22 Å 3
Surface Area 315.8 Å 2
HOMO Energy -8.79 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.24 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8r,9s,13s,14s,17s)-17-ethyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
  • 17-alpha-ethyl-17-beta-estradiol
  • 17-alpha-ethylestradiol
  • 17-ethylestradiol
  • 19-nor-17-alpha-pregna-1,3,5(10)-triene-3,17-diol
CAS Number(s)
  • 2553-34-6
InChIKey GQHYKMYMSVJXJM-SLHNCBLASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O