(-)-α-Pinene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H16
IUPAC Name (1s,5s)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
Molecular Mass 136.234 g·mol−1
Heat of Formation 24.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.40 ± 1.08 D
Volume 196.92 Å 3
Surface Area 182.85 Å 2
HOMO Energy -9.06 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (1s)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
  • (1s,5s)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
  • (1s,5s)-4,7,7-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
  • (1s,5s)-pin-2-ene
  • 2,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-ene
  • alpha-pinene (dl)
  • bb_nc-0755
  • bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1s,5s)-
CAS Number(s)
  • 7785-26-4
InChIKey GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C