(+)-α-Pinene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H16
IUPAC Name (1r,5r)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
Molecular Mass 136.234 g·mol−1
Heat of Formation 24.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.40 ± 1.08 D
Volume 196.88 Å 3
Surface Area 182.63 Å 2
HOMO Energy -9.06 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • ()-alpha-pinene
 • (+)-3,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
 • (+)-pin-2(3)-ene
 • (1r)-()-alpha-pinene
 • (1r,5r)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
 • (1r,5r)-2-pinene
 • (1r,5r)-4,7,7-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
 • (1r,5r)-pin-2-ene
 • 1r-(+)-a-pinene
 • alpha-pinene(dextro)
 • bicyclo(3.1.1)hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1r,5r)-
 • bicyclo(3.1.1)hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1theta)-
 • lmpr01020043
 • tmh
CAS Number(s)
 • 7785-70-8
InChIKey GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C