(5α,6E,5'α,6'E)-6,6'-(1E,2E)-Hydrazine-1,2-Diylidenebis[17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-Epoxymorphinan-3,14-Diol]

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C40H46N4O6
IUPAC Name (4r,4as,7e,7ar,12bs)-7-[(e)-[(4r,4as,7ar,12bs)-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ylidene]hydrazono]-3-(cyclopropylmethyl)-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,9-diol
Molecular Mass 678.816 g·mol−1
Heat of Formation -489.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.80 ± 1.08 D
Volume 797.77 Å 3
Surface Area 595.68 Å 2
HOMO Energy -8.52 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.02 ± eV
Point Group Symmetry C2
InChIKey GSYDZKZBXPTRGD-QWLHVPTFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N