(3β,14Xi)-14-Methylcholest-5-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H48O
IUPAC Name (3s,8r,9s,10r,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13,14-trimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 400.680 g·mol−1
Heat of Formation -533.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.12 ± 1.08 D
Volume 564.37 Å 3
Surface Area 426.14 Å 2
HOMO Energy -9.19 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.32 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey GYDMQOXWSJQQQJ-HSKOVAIISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O