(1β,2β,17β)-17-Hydroxy-1,2-Epoxyestr-4-En-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H24O3
IUPAC Name (1beta,2beta,17beta)-17-hydroxy-1,2-epoxyestr-4-en-3-one
Molecular Mass 288.381 g·mol−1
Heat of Formation -437.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.67 ± 1.08 D
Volume 354.65 Å 3
Surface Area 291.17 Å 2
HOMO Energy -9.99 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.31 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1,2-epoxy-17-hydroxyestr-4-en-3-one
  • 1,2-epoxy-4-estrene-3-one-17-ol
  • 1,2-epoxyestrene-3-one-17-ol
  • 1,2-epoxyestrenolone
  • estr-4-en-3-one, 1,2-epoxy-17-hydroxy-, (1alpha,2alpha,17beta)-
CAS Number(s)
  • 100649-20-5
InChIKey HCYOOIAQUCRMRB-OZDRGRBASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O