7-(β-L-Arabinofuranosyl)-7H-Pyrrolo[2,3-D]Pyrimidin-4-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H15N4O4
IUPAC Name (2r,3r,4r,5s)-2-(4-aminopyrrolo[2,3-d]pyrimidine-1,3-diium-4a-id-7-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 267.261 g·mol−1
Heat of Formation -532.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.15 ± 1.08 D
Volume 290.17 Å 3
Surface Area 260.25 Å 2
HOMO Energy -8.91 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.47 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey HDZZVAMISRMYHH-HGIWHZBTSA-O
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N