7-(β-L-Arabinofuranosyl)-7H-Pyrrolo[2,3-D]Pyrimidin-4-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H14N4O4
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r)-2-(4-aminopyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 266.253 g·mol−1
Heat of Formation -519.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.46 ± 1.08 D
Volume 291.98 Å 3
Surface Area 254.8 Å 2
HOMO Energy -8.87 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.77 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey HDZZVAMISRMYHH-PJFCORBGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N