(9α,11α,13E,15S,17Z)-9,11,15-Trihydroxy-6-Oxoprosta-13,17-Dien-1-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H32O6
IUPAC Name 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(1e,3s,5z)-3-hydroxyocta-1,5-dienyl]cyclopentyl]-6-oxo-heptanoic acid
Molecular Mass 368.464 g·mol−1
Heat of Formation -1256.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.21 ± 1.08 D
Volume 479.79 Å 3
Surface Area 358.17 Å 2
HOMO Energy -9.72 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.68 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 6-oxo-9s,11r,15s-trihydroxy-13e,17z-prostaenoic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(1e,3s,5z)-3-hydroxyocta-1,5-dienyl]cyclopentyl]-6-keto-enanthic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(1e,3s,5z)-3-hydroxyocta-1,5-dienyl]cyclopentyl]-6-oxo-heptanoic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-[(1e,3s,5z)-3-hydroxyocta-1,5-dienyl]cyclopentyl]-6-oxoheptanoic acid
 • d17, 6-keto pgf1a
 • d17-6kpgf1a
 • delta(17)-6-keto-pgf1alpha
 • delta(17)-6-ketoprostaglandin f1alpha
 • lmfa03010149
 • prosta-13,17-dien-1-oic acid, 9,11,15-trihydroxy-6-oxo-, (9alpha,11alpha,13e,15s,17z)-
CAS Number(s)
 • 68324-95-8
InChIKey HFKNJQYMAGMXTR-CAPHXMBKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O