(3β,5Alpha,8Xi,9Xi,11Alpha,17Xi)-3-[(6-Deoxy-L-Mannopyranosyl)Oxy]-11,14-Dihydroxycard-20(22)-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H44O9
IUPAC Name 3-[(3s,5r,8r,9s,10s,11r,13r,14s,17r)-11,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-[(2r,3r,4r,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2h-furan-5-one
Molecular Mass 536.654 g·mol−1
Heat of Formation 2126.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 26.66 ± 1.08 D
Volume 525.8 Å 3
Surface Area 452.24 Å 2
HOMO Energy -7.85 ± 0.55 eV
LUMO Energy -3.67 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey HFMLTKBZNAPPNY-FYZTWAPLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O