(5α)-Androst-16-En-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H28O
IUPAC Name (5s,8r,9s,10s,13r,14s)-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 272.425 g·mol−1
Heat of Formation -272.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.35 ± 1.08 D
Volume 359.71 Å 3
Surface Area 288.9 Å 2
HOMO Energy -9.65 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5s,8r,9s,10s,13r,14s)-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 16-(5alpha)androsten-3-one
  • 3-keto-5alpha,16-androstene
  • 5alpha-androst-16-en-3-one
  • androstenone
CAS Number(s)
  • 18339-16-7
InChIKey HFVMLYAGWXSTQI-QYXZOKGRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O