(2β,3β,5β,22R)-2,3,14,22-Tetrahydroxycholest-7-En-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H44O5
IUPAC Name (2s,3r,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-2,3,14-trihydroxy-17-[(1s,2r)-2-hydroxy-1,5-dimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
Molecular Mass 448.635 g·mol−1
Heat of Formation -637.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.11 ± 1.08 D
Volume 572.67 Å 3
Surface Area 436.44 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-2,3,14-trihydroxy-17-[(1s,2r)-2-hydroxy-1,5-dimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
  • (2s,3r,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-2,3,14-trihydroxy-17-[(1s,2r)-2-hydroxy-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
  • (2s,3r,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-2,3,14-trihydroxy-17-[(2s,3r)-3-hydroxy-6-methyl-heptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
  • (2s,3r,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-2,3,14-trihydroxy-17-[(2s,3r)-3-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
InChIKey HHQGPNBMKUXKRM-JUJQDXCZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O