α-D-Manp-(1->2)-α-D-Manp

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22O11
IUPAC Name (2s,3s,4s,5s,6r)-6-(hydroxymethyl)-3-[(2r,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-2,4,5-triol
Molecular Mass 342.296 g·mol−1
Heat of Formation -2062.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.31 ± 1.08 D
Volume 371.14 Å 3
Surface Area 299.83 Å 2
HOMO Energy -10.29 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.21 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2s,3s,4s,5s,6r)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2s,3s,4s,5s,6r)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2s,3s,4s,5s,6r)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2s,3s,4s,5s,6r)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-tetrahydropyranyl]oxy]tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3s,4s,5s,6r)-2-methylol-6-[(2s,3s,4s,5s,6r)-2,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • man-(1-2)man
  • man-(2-1)man
InChIKey HIWPGCMGAMJNRG-LBGGPIGOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O