(3β)-30-Hydroxy-11,30-Dioxoolean-12-En-3-Yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H54O10
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r,6r)-6-[[(3s,4ar,6ar,6bs,8as,11s,12ar,14ar,14bs)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahydro-1h-picen-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid
Molecular Mass 646.808 g·mol−1
Heat of Formation -2077.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.83 ± 1.08 D
Volume 772.37 Å 3
Surface Area 560.66 Å 2
HOMO Energy -9.39 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.12 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2s,3s,4s,5r,6r)-6-[[(3s,4ar,6ar,6bs,8as,11s,12ar,14ar,14bs)-11-carboxy-14-keto-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahydro-1h-picen-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid
 • (2s,3s,4s,5r,6r)-6-[[(3s,4ar,6ar,6bs,8as,11s,12ar,14ar,14bs)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahydro-1h-picen-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxy-2-tetrahydropyrancarboxylic acid
 • (2s,3s,4s,5r,6r)-6-[[(3s,4ar,6ar,6bs,8as,11s,12ar,14ar,14bs)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahydro-1h-picen-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxy-oxane-2-carboxylic acid
 • (2s,3s,4s,5r,6r)-6-[[(3s,4ar,6ar,6bs,8as,11s,12ar,14ar,14bs)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-14-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahydro-1h-picen-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid
 • 1-(18beta-glycyrrhet-3-yl)glucopyranuronic acid
 • 3-(monoglucuron-1'-yl)-18-glycyrrhetic acid
 • 3-mga
 • 3-monoglucuronyl-glycyrrhetinic acid
 • 3beta-d-(monoglucuronyl)-18beta-glycyrrhetinic acid
 • beta-d-glucopyranosiduronic acid, (3beta,20beta)-20-carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl
 • glycyrrhetic acid 3-o-beta-d-monoglucuronide
 • glycyrrhetic acid-3-o-glucuronide
 • glycyrrhetyl 3-monoglucuronide
CAS Number(s)
 • 127291-10-5
 • 147218-57-3
 • 34096-83-8
InChIKey HLDYLAJAWSKPFZ-QDPIGISRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O