16β-Hydroxyandrosterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H30O3
IUPAC Name (3r,5s,8r,9s,10s,13s,14s,16s)-3,16-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molecular Mass 306.440 g·mol−1
Heat of Formation -732.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.50 ± 1.08 D
Volume 385.84 Å 3
Surface Area 306.71 Å 2
HOMO Energy -9.60 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.56 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3r,5s,8r,9s,10s,13s,14s,16s)-3,16-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
  • 3-alpha,16beta-dihydroxyandrostan-17-one
  • androstan-17-one, 3,16-dihydroxy-, (3alpha,5alpha,16beta)-
CAS Number(s)
  • 66791-83-1
InChIKey HLQYTKUIIJTNHH-RWUIUEHLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O