α-D-Ribofuranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C5H10O5
IUPAC Name (2s,3r,4s,5r)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
Molecular Mass 150.130 g·mol−1
Heat of Formation -953.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.07 ± 1.08 D
Volume 163.25 Å 3
Surface Area 162.14 Å 2
HOMO Energy -10.76 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.88 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4s,5r)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
  • (2s,3r,4s,5r)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
  • (2s,3r,4s,5r)-5-methyloltetrahydrofuran-2,3,4-triol
  • alpha-d-rib
  • beta-d-ribofuranose
InChIKey HMFHBZSHGGEWLO-AIHAYLRMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O