β-L-Arabinofuranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C5H10O5
IUPAC Name (2s,3r,4r,5s)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
Molecular Mass 150.130 g·mol−1
Heat of Formation -950.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.95 ± 1.08 D
Volume 165.55 Å 3
Surface Area 164.76 Å 2
HOMO Energy -10.60 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.24 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4r,5s)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
  • (2s,3r,4r,5s)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
  • (2s,3r,4r,5s)-5-methyloltetrahydrofuran-2,3,4-triol
InChIKey HMFHBZSHGGEWLO-KLVWXMOXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O