α-D-Arabinofuranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C5H10O5
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
Molecular Mass 150.130 g·mol−1
Heat of Formation -948.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.10 ± 1.08 D
Volume 167.99 Å 3
Surface Area 167.81 Å 2
HOMO Energy -10.51 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.41 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4s,5r)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
  • (2s,3s,4s,5r)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
  • (2s,3s,4s,5r)-5-methyloltetrahydrofuran-2,3,4-triol
InChIKey HMFHBZSHGGEWLO-MBMOQRBOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O