α-L-Arabinofuranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C5H10O5
IUPAC Name (2r,3r,4r,5s)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
Molecular Mass 150.130 g·mol−1
Heat of Formation -943.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.93 ± 1.08 D
Volume 166.01 Å 3
Surface Area 164.53 Å 2
HOMO Energy -10.46 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.51 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4r,5s)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
  • (2r,3r,4r,5s)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
  • (2r,3r,4r,5s)-5-methyloltetrahydrofuran-2,3,4-triol
  • ahr
InChIKey HMFHBZSHGGEWLO-QMKXCQHVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O