β-D-Ribofuranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C5H10O5
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
Molecular Mass 150.130 g·mol−1
Heat of Formation -955.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.16 ± 1.08 D
Volume 164.99 Å 3
Surface Area 162.56 Å 2
HOMO Energy -10.56 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.07 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5r)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
  • (2r,3r,4s,5r)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
  • (2r,3r,4s,5r)-5-methyloltetrahydrofuran-2,3,4-triol
  • alpha-d-ribofuranose
  • bdr
  • beta-d-rib
  • beta-d-ribofuranosyl
  • beta-d-ribose
  • rib
InChIKey HMFHBZSHGGEWLO-TXICZTDVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O