(3α,5Beta,10α)-Pimara-9(11),15-Dien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H32O
IUPAC Name (2r,4ar,7r,8as,10as)-1,1,4a,7-tetramethyl-7-vinyl-3,4,6,8,8a,9,10,10a-octahydro-2h-phenanthren-2-ol
Molecular Mass 288.467 g·mol−1
Heat of Formation -305.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.51 ± 1.08 D
Volume 396.32 Å 3
Surface Area 309.94 Å 2
HOMO Energy -9.13 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.24 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,4ar,7r,8as,10as)-1,1,4a,7-tetramethyl-7-vinyl-3,4,6,8,8a,9,10,10a-octahydro-2h-phenanthren-2-ol
  • (2r,4ar,7r,8as,10as)-7-ethenyl-1,1,4a,7-tetramethyl-3,4,6,8,8a,9,10,10a-octahydro-2h-phenanthren-2-ol
  • 2-phenanthrenol, 7-ethenyl-1,2,3,4,4a,6,7,8,8a,9,10,10a-decahydro-1,1,4a,7-tetramethyl-, (2r-(2alpha,4aalpha,7alpha,8abeta,10abeta))-
  • 3r,5r,8s,10r,13r-entpimara-9(11),15-dien-3-alpha-ol
  • viguiepenol
CAS Number(s)
  • 106386-94-1
InChIKey HPFBDDHVNYWUGF-UZKILMIQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O