5.β.,6.β.-Epoxycholest-7-En-3.β.-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H44O2
IUPAC Name 5.beta.,6.beta.-epoxycholest-7-en-3.beta.-ol
Molecular Mass 400.637 g·mol−1
Heat of Formation -524.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.02 ± 1.08 D
Volume 542.43 Å 3
Surface Area 421.83 Å 2
HOMO Energy -9.19 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.86 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 7-dehydrocholesterol 5,6-epoxide
  • 7-dehydrocholesterol 5,6-oxide
  • 7-dhco
CAS Number(s)
  • 95841-71-7
InChIKey HQJPDAPYXZGRSF-RMXJHBPESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O