3-(β-D-Galactopyranosylthio)Propanehydrazide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H18N2O6S
IUPAC Name 3-[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]sulfanylpropanehydrazide
Molecular Mass 282.314 g·mol−1
Heat of Formation -1057.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.32 ± 1.08 D
Volume 312.29 Å 3
Surface Area 269.57 Å 2
HOMO Energy -9.06 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.49 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2-carbazoylethyl)-1-thio-beta-galactopyranoside
  • 2-ctgp
  • 3-[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]sulfanylpropanehydrazide
  • 3-[[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]thio]propanehydrazide
  • 3-[[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]thio]propionohydrazide
CAS Number(s)
  • 116383-20-1
InChIKey HRDLGJWFAVWXLH-MRCFXUCSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N