3-β-D-Ribofuranosyl-2,7-Dioxopyrido(2,3-D)Pyrimidine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H13N3O6
IUPAC Name 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-8h-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7-dione
Molecular Mass 295.248 g·mol−1
Heat of Formation -909.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.52 ± 1.08 D
Volume 308.63 Å 3
Surface Area 274.42 Å 2
HOMO Energy -9.85 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.34 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey HTECIWSFDPIREL-PNHWDRBUSA-P
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N