(6α)-3,6-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-Trien-17-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H22O3
IUPAC Name (6s,8r,9s,13s,14s)-3,6-dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molecular Mass 286.365 g·mol−1
Heat of Formation -536.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.48 ± 1.08 D
Volume 349.93 Å 3
Surface Area 293.27 Å 2
HOMO Energy -8.94 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.05 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • [
 • ]
 • a
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • x
 • y
InChIKey HTORTGVWUGQTHQ-WUAUYOTNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O