(3β,4Alpha,5Alpha,9β)-4,14-Dimethyl-9,19-Cycloergost-24(28)-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O
IUPAC Name (1s,3r,6s,7s,8s,11s,12s,15r,16r)-15-[(1r)-1,5-dimethyl-4-methylene-hexyl]-7,12,16-trimethyl-pentacyclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecan-6-ol
Molecular Mass 426.717 g·mol−1
Heat of Formation -427.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.99 ± 1.08 D
Volume 600.55 Å 3
Surface Area 452.97 Å 2
HOMO Energy -9.65 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.27 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 3beta,4alpha,5alpha-4,14-dimethyl-9,19-cycloergost-24(28)-en-3-ol
  • 4alpha,14-dimethyl-9beta,19-cyclo-5alpha-ergost-24(28)-en-3beta-ol
  • 9,19-cycloergost-24(28)-en-3-ol, 4,14-dimethyl-, (3beta,4alpha,5alpha)-
  • cycloeucalenol
  • cycloleucalenol
CAS Number(s)
  • 469-39-6
InChIKey HUNLTIZKNQDZEI-PGFZVWMDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O