14β-Cholest-5-En-3β-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H46O
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 386.654 g·mol−1
Heat of Formation -530.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.48 ± 1.08 D
Volume 546.1 Å 3
Surface Area 417.35 Å 2
HOMO Energy -9.24 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14r,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,8s,9s,10r,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • cholest-5-en-3-ol, (3beta,14beta)-
CAS Number(s)
  • 57759-45-2
InChIKey HVYWMOMLDIMFJA-XPLHTOFXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O