(2β,3β,5Xi,18Alpha)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2,23-Dihydroxyolean-12-Ene-28,29-Dioic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H56O12
IUPAC Name (2r,4ar,6ar,6as,6br,8as,9r,10r,11s,12ar,14br)-11-hydroxy-9-(hydroxymethyl)-2,6a,6b,9,12a-pentamethyl-10-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-2,4a-dicarboxylic acid
Molecular Mass 680.823 g·mol−1
Heat of Formation -2482.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.04 ± 1.08 D
Volume 794.64 Å 3
Surface Area 564.2 Å 2
HOMO Energy -9.17 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.57 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey HYBMIQRHHBBMMB-ONAPIPECSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O