(9α,13E,15S)-9,15-Dihydroxyprost-13-En-1-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H36O4
IUPAC Name 7-[(1r,2s,5r)-2-hydroxy-5-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]heptanoic acid
Molecular Mass 340.497 g·mol−1
Heat of Formation -1037.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.41 ± 1.08 D
Volume 480.16 Å 3
Surface Area 387.92 Å 2
HOMO Energy -10.06 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.57 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 11-deoxy-pgf1a
  • 11-deoxy-pgf1alpha
  • 11-deoxyprostaglandin f1alpha
  • 7-[(1r,2s,5r)-2-hydroxy-5-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]enanthic acid
  • 7-[(1r,2s,5r)-2-hydroxy-5-[(e,3s)-3-hydroxyoct-1-enyl]cyclopentyl]heptanoic acid
  • 9s,15s-dihydroxy-13e-prostaenoic acid
  • lmfa03010068
  • prost-13-en-1-oic acid, 9,15-dihydroxy-, (9alpha,13e,15s)-
CAS Number(s)
  • 37785-98-1
InChIKey HYBPXYQCXNOTFK-DUSCRHDRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O