(7α,8Beta,9α)-3-Hydroxydendrobane-2,12-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C16H23NO4
IUPAC Name 3-hydroxydendrobane-2,12-dione
Molecular Mass 293.358 g·mol−1
Heat of Formation -776.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.00 ± 1.08 D
Volume 349.36 Å 3
Surface Area 274.8 Å 2
HOMO Energy -9.19 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.90 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 3-hydroxydendrobane-2,12-dione
  • 5,6-epoxy-1-hydroxy-6-isopropyl-3,11-dimethyl-3-azatricyclo(6.2.1.04(5,11))undecan-2-one
  • dendrobane-2,12-dione, 3-hydroxy-
  • eatuo
CAS Number(s)
  • 99616-00-9
InChIKey HYHHBILBXMKCIP-HACVCEMVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N