3-(β-D-Galactopyranosyloxy)-2-[(β-D-Galactopyranosyloxy)Methyl]-2-(Glycylamino)Propyl β-D-Galactopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H44N2O19
IUPAC Name 2-amino-n-[2-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,1-bis[[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]ethyl]acetamide
Molecular Mass 664.608 g·mol−1
Heat of Formation -3476.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.14 ± 1.08 D
Volume 759.56 Å 3
Surface Area 566.23 Å 2
HOMO Energy -9.77 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.90 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 2-amino-n-[1,3-bis[[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy]-2-[[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]propan-2-yl]acetamide
  • 2-amino-n-[1,3-bis[[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy]-2-[[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]propan-2-yl]ethanamide
  • 2-amino-n-[2-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,1-bis[[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]ethyl]acetamide
  • 2-amino-n-[2-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,1-bis[[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxymethyl]ethyl]acetamide
  • 2-amino-n-[2-[[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-1,1-bis[[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxymethyl]ethyl]acetamide
  • acetamide, 2-amino-n-(2-(beta-d-galactopyranosyloxy)-1,1-bis((beta-d-galactopyranosyloxy)methyl)ethyl)-
  • n-tris(galactopyranosyloxymethyl)glycine methylamide
  • trisgalactosylglycine
CAS Number(s)
  • 117973-59-8
InChIKey HYXJROLSZPZXNA-MWCFOFQQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N