α-L-Talo-Oct-4-Enofuranuronic Acid, 1-(6-Amino-9H-Purin-9-Yl)-3,6-Anhydro-6-C-Carboxy-1,5-Dideoxy-

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C14H13N5O8
IUPAC Name 2-(6-aminopurin-9-yl)-5-[carboxy(hydroxy)methyl]-3-hydroxy-3,3a-dihydro-2h-furo[3,2-b]furan-5-carboxylic acid
Molecular Mass 379.282 g·mol−1
Heat of Formation 377.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 9.32 ± 1.08 D
Volume 391.97 Å 3
Surface Area 351.72 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey IAPZXUKYTCQQFE-JHZLESLWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N