(3β,17β)-Estr-5(10)-Ene-3,17-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H28O2
IUPAC Name (3s,8r,9s,13s,14s,17s)-13-methyl-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Mass 276.414 g·mol−1
Heat of Formation -523.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.40 ± 1.08 D
Volume 355.92 Å 3
Surface Area 294.61 Å 2
HOMO Energy -9.00 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.28 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • [
 • ]
 • a
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • y
InChIKey IBHQSODTBQCZDA-MACGOEAWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O