9-(β-D-Ribofuranosyluronosyl)-9H-Purin-6-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H11N5O5
IUPAC Name (2s,3r,4r)-2-(6-aminopurine-1,3,7-triium-9-yl)tetrahydrofuran-5-ide-3,4-diol; carbon dioxide
Molecular Mass 281.225 g·mol−1
Heat of Formation -504.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.11 ± 1.08 D
Volume 298.38 Å 3
Surface Area 268.32 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey IBYWUFHJUDTSOC-HOCYRETQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N