(3β,5Alpha)-Cholesta-8,24-Dien-3-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H46O2
IUPAC Name [(3s,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molecular Mass 426.674 g·mol−1
Heat of Formation -647.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.32 ± 1.08 D
Volume 581.43 Å 3
Surface Area 461.86 Å 2
HOMO Energy -8.74 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • [(3s,5s,10s,13r,14r,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
  • [(3s,5s,10s,13r,14r,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] ethanoate
  • [(3s,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
  • acetic acid [(3s,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] ester
  • cholesta-8,24-dien-3-ol, acetate, (3beta,5alpha)-
  • zymosterol acetate
CAS Number(s)
  • 2579-07-9
InChIKey ICNJVDYAAWEPCH-UNXDECLESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O