(3β,7Alpha)-3,7-Dihydroxy-8-Oxo-12,13-Epoxytrichothec-9-En-15-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H22O7
IUPAC Name [(1r,2r,3s,7r,9r,10r,12r)-3,10-dihydroxy-1,5-dimethyl-4-oxo-spiro[8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-ene-12,2'-oxirane]-2-yl]methyl acetate
Molecular Mass 338.352 g·mol−1
Heat of Formation -1042.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.59 ± 1.08 D
Volume 378.85 Å 3
Surface Area 302.44 Å 2
HOMO Energy -9.81 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.38 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey IDGRYIRJIFKTAN-FWTUUSPJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O