α-Terpineol Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H20O2
IUPAC Name [1-methyl-1-[(1s)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]ethyl] acetate
Molecular Mass 196.286 g·mol−1
Heat of Formation -506.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.20 ± 1.08 D
Volume 268.26 Å 3
Surface Area 241.39 Å 2
HOMO Energy -9.16 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.02 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (r)-alpha,alpha,4-trimethylcyclohex-3-ene-1-methyl acetate
 • (s)-alpha,alpha,4-trimethylcyclohex-3-ene-1-methyl acetate
 • 1-alpha-terpinyl acetate
 • 2-[(1s)-4-methyl-1-cyclohex-3-enyl]propan-2-yl acetate
 • 2-[(1s)-4-methyl-1-cyclohex-3-enyl]propan-2-yl ethanoate
 • 3-cyclohexene-1-methanol, alpha,alpha,4-trimethyl-, acetate, (1r)-
 • 3-cyclohexene-1-methanol, alpha,alpha,4-trimethyl-, acetate, (1s)-
 • 3-cyclohexene-1-methanol, alpha,alpha,4-trimethyl-, acetate, (s)-
 • 3-cyclohexene-1-methanol, alpha,alpha,4-trimethyl-, acetate, (theta)-
 • [1-methyl-1-[(1s)-4-methyl-1-cyclohex-3-enyl]ethyl] acetate
 • acetic acid [1-methyl-1-[(1s)-4-methyl-1-cyclohex-3-enyl]ethyl] ester
CAS Number(s)
 • 58206-95-4
 • 7785-54-8
InChIKey IGODOXYLBBXFDW-LLVKDONJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O