(3β,5β,14β,17β)-14-Hydroxy-17-(3-Thioxo-1,5-Cyclohexadien-1-Yl)Androstan-3-Yl D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C31H46O7S
IUPAC Name 3-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-14-hydroxy-10,13-dimethyl-3-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]cyclohexa-2,4-diene-1-thione
Molecular Mass 562.758 g·mol−1
Heat of Formation -1366.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.90 ± 1.08 D
Volume 671.3 Å 3
Surface Area 501.32 Å 2
HOMO Energy -8.36 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.22 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey IHIRMPVEMZARQI-OWUASAPFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O