(3α)-3,16-Dimethoxy-1,2,6,7-Tetradehydroerythrinan-15-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H21NO3
IUPAC Name (2r,7s,13bs)-2,11-dimethoxy-2,6,8,9-tetrahydro-1h-indolo[7a,1-a]isoquinolin-12-ol
Molecular Mass 299.364 g·mol−1
Heat of Formation -258.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.96 ± 1.08 D
Volume 355.99 Å 3
Surface Area 308.7 Å 2
HOMO Energy -8.50 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.15 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • e
  • i
  • n
  • o
  • r
  • s
  • v
  • y
InChIKey IHPMURIXWRKEKD-KSSFIOAISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N