(5β,18R)-18-Amino-6-Methoxy-17-Methyl-7,8-Didehydro-18,19-Dihydro-4,5-Epoxy-6,14-Ethenomorphinan-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H24N2O3
IUPAC Name (5alpha,7alpha)-7-amino-6-methoxy-17-methyl-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol
Molecular Mass 340.416 g·mol−1
Heat of Formation -41.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.85 ± 1.08 D
Volume 389.74 Å 3
Surface Area 311.17 Å 2
HOMO Energy -8.63 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ILKLQUBASFFUHZ-GMZFERAJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N