γ-Glutamyl-S-{6-[(E)-2-Carboxyvinyl]-2,3-Dihydroxyphenyl}Cysteinylglycine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H23N3O10S
IUPAC Name (2s)-2-amino-5-[[(1s)-2-(carboxymethylamino)-1-[[6-[(e)-2-carboxyvinyl]-2,3-dihydroxy-phenyl]sulfanylmethyl]-2-oxo-ethyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
Molecular Mass 485.465 g·mol−1
Heat of Formation -1727.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.82 ± 1.08 D
Volume 542.92 Å 3
Surface Area 424.76 Å 2
HOMO Energy -9.16 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.97 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ILYQAUGSZQOWCA-UPXZWTKYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N