(3β,8Xi)-Ergosta-5,24(28)-Dien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H46O
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1s)-1,5-dimethyl-4-methylene-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 398.664 g·mol−1
Heat of Formation -447.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.27 ± 1.08 D
Volume 563.53 Å 3
Surface Area 433.75 Å 2
HOMO Energy -9.21 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey INDVLXYUCBVVKW-QWDJEJJDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O