(−)-α-Cedrene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C15H24
IUPAC Name (1s,2r,5s,7s)-2,6,6,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.01,5]undec-8-ene
Molecular Mass 204.351 g·mol−1
Heat of Formation -125.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.26 ± 1.08 D
Volume 288.87 Å 3
Surface Area 240.31 Å 2
HOMO Energy -9.00 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.46 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (−)-alpha-cedrene
  • (-)-.alpha.-cedrene
  • (-)-alpha-cedrene
  • (1s,2r,5s)-2,6,6,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.01.5]undec-8-ene
  • (1s,2r,5s,7s)-2,6,6,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.0(1,5)]undec-8-ene
  • [3r-(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1h-3a,7-methanoazulene
InChIKey IRAQOCYXUMOFCW-OSFYFWSMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C