(3β,9β,24S)-24-Methyl-9,19-Cyclolanost-25-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C31H52O
IUPAC Name (1s,3r,6s,8r,11s,12s,15r,16r)-7,7,12,16-tetramethyl-15-[(1r,4s)-1,4,5-trimethylhex-5-enyl]pentacyclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecan-6-ol
Molecular Mass 440.744 g·mol−1
Heat of Formation -67.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.02 ± 1.08 D
Volume 611.86 Å 3
Surface Area 439.62 Å 2
HOMO Energy -9.42 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.52 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3beta,24s)-24-methyl-9,19-cyclolanost-25-en-3-ol
  • 24-methylcycloartenol
InChIKey IXHACUTUTOCSJE-HWTFXIFRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O