(3β,5β,15β,16β)-3,16-Dihydroxy-14,15-Epoxybufa-20,22-Dienolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H32O5
IUPAC Name (3beta,5beta,15beta,16beta)-3,16-dihydroxy-14,15-epoxybufa-20,22-dienolide
Molecular Mass 400.508 g·mol−1
Heat of Formation -816.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.68 ± 1.08 D
Volume 474.84 Å 3
Surface Area 368.1 Å 2
HOMO Energy -9.42 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.64 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 0
  • 1
  • 4
  • 7
  • 8
  • 9
  • c
  • i
  • n
  • z
InChIKey IXZHDDUFQVXHIL-UOAIQHMYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O