(3β,5Alpha)-Solanidan-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H45NO
IUPAC Name (3beta,5alpha)-solanidan-3-ol
Molecular Mass 399.652 g·mol−1
Heat of Formation -478.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.88 ± 1.08 D
Volume 539.29 Å 3
Surface Area 410.78 Å 2
HOMO Energy -8.50 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.94 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (22r,25s)-5alpha-solanidan-3beta-ol
 • (22s,25s)-5-alpha-solanidan-3-beta-ol
 • (22s,25s)-5-alpha-solanidanine-3-beta-ol
 • (22s,25s)-5alpha-solanidan-3beta-ol
 • (3-beta,5-alpha)-solanidan-3-ol
 • 22r,25s-5alpha-solanidanine-3beta-ol
 • 5-alpha-solanidan-3-beta-ol
 • 5alpha-solanidan-3beta-ol (8ci)
 • 5alpha-solanidan-3beta-ol, (22r,25s)-
 • demissidine
 • dihydrosolanidine
 • lmst01150001
 • solanidan-3-ol, (3-beta,5-alpha)- (9ci)
 • solanidan-3-ol, (3beta,5alpha)-
 • solanidan-3beta-ol
 • solanine d
CAS Number(s)
 • 474-08-8
InChIKey JALVTHFTYRPDMB-HRRTYWNUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N