β-D-Glucopyranoside, 2,4-Dihydroxy-6-(2-(4-Hydroxyphenyl)Ethenyl)Phenyl

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H22O9
IUPAC Name (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[2,4-dihydroxy-6-[(e)-2-(4-hydroxyphenyl)vinyl]phenoxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 406.383 g·mol−1
Heat of Formation -1401.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.08 ± 1.08 D
Volume 460.74 Å 3
Surface Area 366.55 Å 2
HOMO Energy -8.79 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.71 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[2,4-dihydroxy-6-[(e)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[2,4-dihydroxy-6-[(e)-2-(4-hydroxyphenyl)vinyl]phenoxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[2,4-dihydroxy-6-[(e)-2-(4-hydroxyphenyl)vinyl]phenoxy]-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • 2,3,5,4'-tetrahydroxystilbene-2-o-beta-d-glucoside
CAS Number(s)
  • 55327-45-2
  • 718621-07-9
  • 723302-85-0
InChIKey JAYVHSBYKLLDJC-DSNJPTTOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O