γ-Glutamylglutamine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H17N3O6
IUPAC Name (2s)-2-amino-5-[[(1s)-4-amino-1-carboxy-4-oxo-butyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
Molecular Mass 275.258 g·mol−1
Heat of Formation -1175.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.49 ± 1.08 D
Volume 322.04 Å 3
Surface Area 300.44 Å 2
HOMO Energy -9.99 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.38 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s)-5-amino-2-[[(4s)-4-amino-5-hydroxy-1,5-dioxopentyl]amino]-5-oxopentanoic acid
  • (2s)-5-amino-2-[[(4s)-4-amino-5-hydroxy-5-keto-pentanoyl]amino]-5-keto-valeric acid
  • (2s)-5-amino-2-[[(4s)-4-amino-5-hydroxy-5-oxo-pentanoyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
  • (2s)-5-amino-2-[[(4s)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoyl]amino]-5-oxopentanoic acid
  • gamma-glu-gln
  • glutamine, n-l-gamma-glutamyl-, l-
CAS Number(s)
  • 1466-50-8
InChIKey JBFYFLXEJFQWMU-WDSKDSINSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N