(3α,4Beta,8α)-4,15-Diacetoxy-3-Hydroxy-12,13-Epoxytrichothec-9-En-8-Yl 3-Methyl-3-Butenoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H32O9
IUPAC Name [(1s,2r,4s,7r,9r,10r,11s,12s)-11-acetoxy-2-(acetoxymethyl)-10-hydroxy-1,5-dimethyl-spiro[8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-ene-12,2'-oxirane]-4-yl] 3-methylbut-3-enoate
Molecular Mass 464.505 g·mol−1
Heat of Formation -1505.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.64 ± 1.08 D
Volume 548.83 Å 3
Surface Area 414.98 Å 2
HOMO Energy -9.90 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.11 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey JESYGVLQSIZOBZ-QYWOHJEZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O