Β-Amyrin

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O
IUPAC Name (3s,4ar,6ar,6bs,8ar,12ar,14ar,14br)-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-ol
Molecular Mass 426.717 g·mol−1
Heat of Formation -543.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.02 ± 1.08 D
Volume 573.13 Å 3
Surface Area 413.85 Å 2
HOMO Energy -8.99 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.42 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (3-.beta.)-olean-12-en-3-ol
 • (3s,4ar,5r,6ar,6br,8s,8ar,12ar,14ar,14br)-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-eicosahydro-picen-3-ol
 • (3s,4ar,6ar,6bs,8ar,12ar,14ar,14br)-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-ol
 • amyrin
 • beta-amyrenol
 • beta-amyrin
 • beta.-amyrenol
 • beta.-amyrin
 • lmpr01060012
 • olean-12-en-3-ol, (3beta)- (9ci)
 • olean-12-en-3beta-ol
CAS Number(s)
 • 559-70-6
InChIKey JFSHUTJDVKUMTJ-QHPUVITPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O